lộ trình khóa học toàn diện tại huyenielts

Cải thiện từ vựng, ngữ pháp

Thời lượng: 2 tháng 

3 buổi/ tuần

Làm quen từng kỹ năng trong IELTS

Thời lượng: 3 tháng 

3 buổi/ tuần

Chuyên sâu từng kỹ năng trong IELTS

Thời lượng: 4 hoặc 8 tháng 

2 hoặc 4 buổi/ tuần

Luyện đề thi thật trong IELTS

Thời lượng: 2 - 4 tháng 

2 hoặc 4 buổi/ tuần